Διοίκηση

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη τακτικά, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων:

 • Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 • Έως δέκα (10) κάτοικοι ή δημότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

 1. Αλειφέρη Παναγιώτα (Πρόεδρος)
 2. Δρίβας Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος)
 3. Αποστολάκης Γεώργιος
 4. Ανδρεσάκη Μαρία
 5. Γεωργακάκου Αικατερίνη
 6. Γεωργουδή Ευαγγελία
 7. Καρυτσιώτη Καλλιόπη
 8. Κουλουβάκος Βασίλειος
 9. Λάγγη Παναγιώτα
 10. Λυριωτάκης Ιωάννης
 11. Μπλέτας Ιωάννης
 12. Μουτσατσός Ιωάννης
 13. Παναγάκου Φανή
 14. Παπαδάκης Γεώργιος
 15. Σταυράκου Μαρία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου