ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μολάοι 15/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 670
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1«Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π του Δήμου
Μονεμβασίας».
2.«Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Ν.Π οικονομικού
έτους 2015».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ