ΜΕ ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.2018

ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. ΕΩΣ 31.01.2018

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. ΕΩΣ 31.12.2017