ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μολάοι 9-12-2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 575
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

Θέμα: Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα :

1. « Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π του Δήμου Μονεμβασίας».
2. «Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π του Δήμου Μονεμβασίας».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ