ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μολάοι 9-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 572

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

Θέμα: Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα :

«Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου».
«Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ