ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Μολάοι  5/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ: 80

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   

   

                                          Προς:  Μέλη  Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

 

  Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Νομικού Προσώπου.

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 9

 Μαρτίου 2015, και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο  κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

1.«Περί προγραμματισμού προσλήψεων οικ. έτους 2014 του ΝΠ ».

  1. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων οικ. έτους 2014 του ΝΠ, προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου».
  2. «Μετακίνηση τμημάτων Δημοτικής Φιλαρμονικής Βοιών και συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εξόδου του Μεσολογγίου έτους 2015».
  3. «Περί ψήφισης πιστώσεων».
  4. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού».

 

 

 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ