ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Ν.Π.

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Ν.Π.