Αναρτήθηκαν οι πίνακες που αφορούν υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2021/ 941-25-10-2021 ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη  ενός (1) ΠΕ Νηπιαγωγών και ενός ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31/7/2022.
Δείτε τα συνημμένα αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘ-ΓΙΑΣ ΠΕ ΝΗΠ-ΓΩΝ