Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη τακτικά, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων:

 • Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 • Έως δέκα (10) κάτοικοι ή δημότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

 1. Αλειφέρη Παναγιώτα (πρόεδρος)
 2. Αρρώνης Παντελεήμων (αντιπρόεδρος)
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
 4. Μαρούσης Χαράλαμπος
 5. Σπυριδάκου Θεοδούλη
 6. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
 7. Λάγγη Παναγιώτα
 8. Ανδρεσάκη Μαρία
 9. Χριστοφοράκη Αικατερίνη
 10. Μανωλάκος Ιωάννης
 11. Γεωργουδή Ευαγγελία
 12. Χαραμή Ευαγγελία
 13. Σταθάκης Αντώνιος του Παντελή
 14. Τρiκολα Χρυσούλα
 15. Λίβανός Γεώργιος του Αγγέλου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου