Σας ενημερώνουμε ότι επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου με την αριθ.11554/14-2023 απόφαση (ΑΔΑ:6ΚΧΥΟΡ1Φ-Ο3Σ).