Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτη Συνεδρίαση (ώρα έναρξης 14:30):

«Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας».
«Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2023».

Δεύτερη Συνεδρίαση (ώρα έναρξης 15:30):

1.«Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016».

2.«Περί ορισμού μελών Επιτροπής για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων».