Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

«Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου».

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010και την Α.Π. 39167/αριθ. εγκ. 375/2-6-2022 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση στις 8-7-2022 ημέρα Παρασκευή και η οποία θα διεξαχθεί με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση np@monemvasia.gr και ώρα 13:00 π.μ έως 14:30 π.μ με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.«Περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023».
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων είναι η 11η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

8η Πρόσκληση Ν.Π 2022signed