Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010, άρθρ.11Ν.5043/2023 και 577/2023 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
  2. «Περί λήψης απόφασης σχετικά  το αριθμ πρωτ.627/19-6-2023 αίτημα.