Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με:{άρθρ.67 Ν.3852/2010,άρθρ.11Ν.5043/2023,και 577/2023 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ} σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
2. «Περί αποδοχής δωρεάς μουσικών οργάνων στην Φιλαρμονική ΔΕ Βοιών».
3. «Περί κατακύρωσης πρακτικού άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου».