Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:30 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με:{άρθρ.67 Ν.3852/2010,άρθρ.11Ν.5043/2023,και 577/2023 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ} σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
2. «Περί έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση του έργου «Συνδυασμένες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και συνέργειες στον Δήμο Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 130.000,00€ – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου του Ν.Π για την υπογραφή της.