Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.«Περί Πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 -2027».
  2. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οικ. έτους 2023».
  3. «Περί εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ν.Π – Καθορισμός των όρων δημοπρασίας».