Την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

«Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2021».
«Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π οικ. έτους 2021.».