Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝομικούΠροσώπου».

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους
(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, και ώρα
13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα :

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
2. «Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης «Συνδυασμένες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και συνέργειες στον Δήμο Μονεμβασίας» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Νομικού Προσώπου Δήμου Μονεμβασίας».
3. «Περί ορισμού υπαλλήλων για εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, στην Εθνική Τράπεζα».
4. «Περί αποδοχής αιτήματος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

7η Πρόσκληση Ν Π 2022 Π