Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη πέντε (05) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας δύο (02) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Μονεμβασίας.
Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (05) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή εκτάκτων αναγκών στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας ως ακολούθως:

Δείτε το σύνολο της ανακοίνωσης και λοιπά στους επόμενους συνδέσμους.