Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου

Πρόσκληση μέσω τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου
Καλείστε σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την υπ ́αριθ. 40 με αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 και 426 ΑΠ: 77233/ 13.11.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών δ) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021), ε)την 643 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π 69472/24-9-2021 σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πινακοθήκης και Βιβλιοθήκης Αχ. Βαρβαρέσσου –καθορισμός όρων δημοπρασίας-ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας του ακινήτου».
2. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ