Δείτε το αρχείο Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων- δαπανών για το οικονομικό έτος 2022