Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. του Δήμου Μονεμβασίας.
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με τις αριθμ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. και με την 19/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας.
Επικυρώθηκε με την 21304/14-02-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου(ΑΔΑ:
ΩΤ3ΥΟΡ1Φ-Κ19)

ΜΕ ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ.2020