ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ν.Π.2020

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.2020