ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.2019