ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ν.Π ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ