ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019