Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιουλίου 2019

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.2019
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Ν.Π. Ιανουαρίου 2019

ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Ν.Π. 2019 ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ν.Π. 2019
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019

Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση  Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. του Δήμου Μονεμβασίας. Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με τις αριθμ. 38/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. και με την 3/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας. Επικυρώθηκε με την 9456/29-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου(ΑΔΑ: ΩΔΓΕΟΡ1Φ-ΞΕ1) ΜΕ ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ...
Διαβάστε περισσότερα